ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564
2. โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน
4. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน จ.สงขลา
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา
6. กิจกรรมอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานเครือข่าย ทสม.
7. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
8. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
9. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ
10. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ
13. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด
14. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
15. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด